Blogger news

like my art

banner

niedziela, 5 czerwca 2011

Jazzy

Ten obraz namalowałam z dedykacją dla wszystkich moich znajomych muzyków i radiowców. Nie ukrywam, że muzyka była dla mnie zawsze wielką inspiracją. Ludzie, którzy potrafią komponować mają w swych rękach wielkie narzędzie. Mogą w ten sposób przekazać wiele treści i wiele stanów emocjonalnych, a im bardziej wrażliwy człowiek tym bardziej złożone będzie jego odczuwanie muzyki. Ciekawostką może być, iż ludzie z doskonałym słuchem muzycznym  w dźwiękach widzą kolory, a większość  ludzi pozytywniej odbiera tony wyższe aniżeli niższe. Nikt nie zrozumie tych procesów dopóki nie pozna budowy duszy i procesu jej odnowy. Tylko duchowe odczucia i tylko duchowe wrażenia są kodem, którym należy się kierować i to nie tylko przy słuchaniu i tworzeniu muzyki, ale w całym naszym życiu. Nie ciało jest sensem naszego życia, ale rozwój duchowy. 
__________________________________________________________________

This picture painted with a dedication to all my friends musicians and radio operators. I must admit that music was for me always a great inspiration. People who are able to compose in his hands a great tool. Can thus provide a lot of content and a lot of emotional states, and the more sensitive person the more complex will be his perception of music. An interesting fact may be that people with perfect hearing in the sounds of music can see the colors, and most people are more positive tones higher than lower. No one understands these processes  until will not know the construction of the soul and the process of renewal. Only the spiritual feelings and impressions are a spiritual code that needs to be addressed, not only in listening and creating music, but throughout our lives. No body is the essence of our life, but spiritual development.

Brak komentarzy:

Reklamuj się

Witajcie w autorskiej galerii Moniki Kowalczyk. Pasjonatki rękodzieła z Radomia. Dlaczego warto polubić moją stronę? Po pierwsze: Bo jestem niesamowicie pozytywnie zakręconą osobą. A po drugie: Bo drugiego takiego łobuza, pasjonatki, zaklętej czarownicy ;) nie ma!!!!